Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1930. szeptember 29-én halt meg Ilja Repin

Az orosz művész a 19. századi realista festészet egyik legjelentősebb képviselője volt.

"Fiatal korában egy vidéki ikonfestő műhelyben dolgozott, majd 1863-ban Péterváron I. Ny. Kramszkoj rajziskolájában és az akadémián folytatta tanulmányait. Kramszkoj és V. V. Sztaszov baráti társaságában megismerkedett az orosz forradalmi demokraták esztétikájával, s ez nyomta rá bélyegét kialakuló művészetére.

Már akadémiai évei alatt nagy figyelmet szentelt a portré és az életkép műfajának. A vallásos kompozíciók megoldásában is elsősorban az alakok pszichológiai ábrázolása, az események drámaiságának kifejezése érdekelte. Jairus lányának feltámasztása (1871) című művével az akadémia nagy aranyérmét nyerte el. A 70-es évek elején szilárdan vallotta, hogy a művészetnek a nép érdekeit kell szolgálnia, s harcolt az élettől távol álló akadémikus művészet ellen. 1870-73 között többször is bejárta a Volga vidékét, s megalkotta a Hajóvontatók a Volgán című művét, mellyel európai hírnévre tett szert, s a kritikai realisták első sorába lépett. A mű túlnőtte az életkép kereteit, monumentális kifejezőerejével az akkori orosz társadalmi viszonyok szimbólumává vált.

Tolsztoj Tolsztoj Hajóvontatók a Volgán Hajóvontatók a Volgán II. Miklós cár II. Miklós cár

Repin 1873-tól 1876-ig az akadémia ösztöndíjával külföldi tanulmányutat tett Olaszországban és Párizsban. Nagy hatással volt rá Rembrandt, Velázquez, Michelangelo, Veronese művészete. […] Hazatérése után alkotta nagyszerű parasztportréit és a Protodiakonus (1877) című kompozícióját. 1878-ban lett a Vándorkiállítási Társaság tagja. Ez időben a paraszttéma foglalkoztatta (Az újonc búcsúztatása, 1879). Kitűnően megalkotott típusok, éles társadalomkritika jellemzi a Körmenet a kurszki kormányzóságban (1880-83) című művét, melyen teljes szépségében bontakozik ki gazdag koloritja.

 

Körmenet a kurszki kormányzóságban Körmenet a kurszki kormányzóságban A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török császárnak A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török császárnak Rettegett Iván és fia Rettegett Iván és fia

Anyegin-illusztráció Anyegin-illusztráció 1882-től Péterváron élt, de több utazást tett hazájában és külföldön is. Művészete egyre jobban az önkényuralom elleni harc eszméit fejezte ki, a társadalmi valóságot mind mélyebb realizmussal mutatta be (A propagandista letartóztatása, 1878-92; A gyónás visszautasítása, 1879-85; Nem várták, 1884). Képeinek kiállítását a cári cenzúra nemegyszer megakadályozta. Ezekben az években alkotta meg legnagyszerűbb portréit is (Muszorgszkij, 1881; Pirogov, 1881; Sztrepeteva, 1882; Sztaszov 1883; Tolsztoj, 1887). Rettegett Iván és fia (1885) és egyik fő műve, A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török császárnak (1880-91) a történelmi festészet és a pszichológiai ábrázolás remekei.

A grafika terén is jelentős műveket hozott létre, kiváló portrérajzokat, illusztrációkat és Tolsztoj rajzsorozatot (1887-91) készített. 1894-1907 között művészetpedagógiai munkásságot is fejtett ki, növendékei közé tartozott I. I. Brodszkij, B. M. Kusztogyiev, I. E. Grabar. Művészetének hagyományai a szovjet művészetben folytatódnak.”

(forrás: Művészeti Lexikon 4. köt.. Akadémiai K., 1968, 51-52.o.)

Kapcsolódó linkek