Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1583. április 8-án született Esterházy Miklós

„Őrültség semmit sem tennünk, ha mindent nem tehetünk is.”

1582. április 8-án született Galántán – apja Esterházy Ferenc pozsonyi alispán, édesanyja Illésházy Zsófia, I. István nádor testvére voltak. Mindketten protestánsok voltak, ahogy fiúk is, ő azonban később – nagyrészt jezsuita nevelői hatására – áttért a katolikus hitre, és „Pázmánnyal együtt a katolicizmusnak legerősebb oszlopa” lett. Apja ezért elűzte otthonról, így nagybátyja, Illésházy nádor udvarába került.

Nagybátyja 1609-ben bekövetkezett halála után Mágochy Ferenc felső-magyarországi főkapitány mellett szolgált hadnagyként. Magóchy 1611-ben meghalt, és egy évvel később Esterházy az özvegyét, Dersffy Orsolyát. A „hagyomány szerint maga a szép özvegy kínálta kezét az akkor még aránylag szerénysorsú ifjúnak; ezáltal óriási vagyon birtokába jutott s gazdagsága, kiváló képességei és a Habsburg-házhoz való tántoríthatatlan ragaszkodása mind magasabbra emelték”. 1613-ban II. Mátyás király bárói rangra emelte Miklós testvéreivel együtt; 1617-1635 között Bereg, 1618-tól haláláig Zólyom vármegye főispánja volt. 1625 őszén nádorrá választották és 1626-ban grófi rangot kapott, s akkor már II. Ferdinánd király nevezte ki királyi helytartóvá.

„A Habsburgok rendíthetetlen híveként ellenezte az erdélyi fejedelmek politikáját, sőt fegyveresen is harcolt ellenük […] Esküdt ellensége volt az önálló erdélyi fejedelemségnek, mert abban a török előretolt bástyáját látta, s leplezetlen ellenszenvvel viseltetett I. Rákóczi Györggyel szemben is.” „ Kiváló részes volt 1622. a nikolsburgi s 1645. a linzi béke létrejövetelében. Politikai vezéreszméje a Habsburg-ház uralmának megszilárdítása s Magyarországnak a török uralom alól a Habsburgok segélyével való felszabadítása volt. Az korában azonban a török ellen semmiféle nagyobb hadjáratot nem viseltek […]”.

„Mint magyar író a kiválóbbak közé tartozik, művei megjelentek a Nemzeti Könyvtárban. Nagy-Szombatban az általa épített templomban temették el. Dersffy Orsolyától és bedeghi Nyáry Krisztinától, Thurzó Imre özvegyétől öt fia: István, László, Mihály, Pál nádor, a hercegi ág alapítója és Ferenc, a fraknói grófi, cseklészi és Hallewyl ág alapítója, és két leánya, Anna és Mária maradt, amazt Nádasdy Ferenc, ezt Homonnai Drugeth György vette nőül.”

(forrás: A Pallas Nagy Lexikona, VI. köt., Pallas, 1894, 460.o. és

Markó László: A magyar állam főméltóságai. Magyar Könyvklub, 2000, 215-216.o.)