Igazgatói álláshely betöltése - József Attila Könyvtár Dunaújváros

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

pályázatot hirdet a

József Attila Könyvtár Dunaújváros
igazgatói álláshelye betöltésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi pályázatot írja ki:

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, azaz 2021. április 1-től 2026. március 31-éig.

Az intézményről:

Nyilvános könyvtár. Címe: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.            Telephelye: Március 15. tér. 5. Béke Fiókkönyvtár.

Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-számviteli feladatait a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. A könyvtár 2020. évi elemi költségvetése 115.945 E Ft, ebből önkormányzati támogatás 110.945 E Ft.

A foglalkoztatás jellege:

A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. Az igazgató feladatát határozott idejű munkaviszonyban látja el, az emberi erőforrások minisztere a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: MT.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával. A Rendelet 5. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaviszony befejező időpontját követően kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatást biztosít.

Vezetői munkakörrel járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, költségvetési-gazdálkodási feladatok ellátása, személyi feltételek biztosítása, könyvtárosi szakmai feladatok ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, vagy annak vállalása, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi; mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,
 • büntetlen előélet és annak igazolása.

Javadalmazás

Megegyezés szerint. A pályázó pályázatában jelölje meg bérigényét (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • a pályázó személyes motivációja,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program,
 • szakirányú végzettséget és szakképzettséget, valamint idegen nyelv ismeretet igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapon belüli erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló igazolás, az erkölcsi bizonyítvány későbbi benyújtása mellett,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartsanak,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről,
 • szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolások.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző, intézményigazgatási vezető ügyintéző nyújt, a 25/544-151-es telefonszámon,  vagy a bokor@pmh.dunanet.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot egy nyomtatott példányban, továbbá elektronikus adathordozón (pendrive), zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének kell megküldeni (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „könyvtárigazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, amelynek véleményét mérlegelve a munkáltatói jogkör gyakorlója (Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlése) dönt a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül, vagy a következő közgyűlésén. A pályázat elbírálásáról az érintettek írásbeli értesítést kapnak a döntést követő 10 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

2020. november 26.

 www.dunaujvaros.hu, www.jakd.hu      

Egyéb lényeges információ:

 A pályázati határidőnél a beérkezés idejét kell figyelembe venni. A Közgyűlés a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Kapcsolódó linkek: